გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
595 24 23 63
ცხელი ხაზი

 

დაგეგმე 2018 წლის ბიუჯეტი

 

პრიორიტეტი
2017
0
განათლება, კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა
ინფრასტრუქტურული განვითარება - გზები, ბაღები
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება
დასუფთავება - ბაღების, სკვერების, ქუჩების დასუფთავება; კონტეინერების დაცლის ინტერვალის გაზრდა
თითოეულ გრაფას მიანიჭეთ პროცენტული მაჩვენებლი
გაიმეორეთ დამცავი კოდი
განახლება